Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu zawarcia umowy zlecenie?

Umowami cywilnoprawnymi są przede wszystkim umowa zlecenia oraz umowa o dzieło. Tego rodzaju umowy są zawierane pomiędzy dwoma stronami i określane są w nich prawa i obowiązki poszczególnych stron stosunku prawnego. Umowa zlecenia to umowa starannego działania wykonania określonej w umowie czynności prawnej, za którą należne jest od zleceniodawcy określone w umowie wynagrodzenie. Natomiast umowa o dzieło to umowa rezultatu, w której to obowiązkiem zawierającego tego rodzaju umowę jest wykonanie określonego w umowie dzieła, natomiast obowiązkiem zlecającego jest zapłata wynagrodzenia w wysokości zawartej w umowie o dzieło.
W przypadku tych umów zleceniodawca jest płatnikiem podatku i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że zleceniobiorca otrzymuje kwotę netto a nad prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek czuwa zleceniodawca. Uzyskując przychody z wykonywanej umowy cywilnoprawnej, należy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Zazwyczaj dokonuje się tego na formularzu PIT-37.
Dochody osiągnięte z umowy cywilnoprawnej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – 18 i 32%. W przypadku umowy, której przychód nie przekroczyła 200 zł miesięcznie, podatek jest pobierany w formie ryczałtu i dochody tego rodzaju nie muszą być uwzględnianie w rozliczeniu rocznym. Dochody osiągnięte z umowy cywilnoprawnej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 18% i 32%. W przypadku umowy, której przychód nie przekroczyła 200 zł miesięcznie, podatek jest pobierany w formie ryczałtu i dochody tego rodzaju nie muszą być uwzględnianie w rozliczeniu rocznym.
Do wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne jest posiadanie otrzymanych od płatników formularzy PIT-11, w których zawarte są następujące informacje o wysokości osiągniętego w trakcie roku podatkowego przychodu, kosztów uzyskania przychodu a także zaliczek pobranych na podatek dochodowy oraz pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Koszty uzyskania przychodu różnią się one w zależności od zawartej umowy i maksymalne wynoszą 50%, natomiast minimalne koszty to 20% przychodu.
Jeśli w trakcie roku podatkowego zawarto kilka umów zleceń to każdy płatnik powinien przesłać w ustawowym terminie formularz PIT-11. Podatek dochodowy umowa zlecenie pit oblicza się poprzez zsumowanie dochodów a następnie od wysokości osiągniętego dochodu odlicza się przysługujące ulgi i odliczenia. Od tak obliczonej kwoty oblicza się należny podatek, który również można pomniejszyć o ulgi i odliczenia od podatku. Po dokonaniu takich wyliczeń na deklaracji PIT-37 widoczna jest wysokość podatku do zapłaty bądź ewentualna nadpłata.
Źródła przychodów z umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenia i o dzieło wykazuje się w deklaracji PIT-37 w wierszu w części C.1. opisanym „działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy zlecenia i o dzieło).” Ponadto w rocznej deklaracji wskazuje się wartość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, które to zmniejszają podstawę do opodatkowania.

http://www.trenujsukces.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here